galbanner2.png

KATILIM SONA ERMİŞTİR! / DEADLINE FINISHED!

POMOIII DUYURU İLANI-01.jpg

IMPORTANT NOTE: Countries with postal ban due to pandemic measures can send their works via e-mail!

POMO III DUYURU İLANLARI / ANNOUNCEMENT POSTERS

POMOIII DUYURU İLANI-01.jpg
POMO III POSTER-02.jpg
POMOIII DUYURU İLANI-01.jpg

TÜRKÇE PDF

ENGLISH PDF

TÜRKÇE | ENGLISH JPG

Merhaba,

2019 yılından beri süregelen ve her yıl geleneksel olarak yapılan, PO-MO (POSTMODERN) ULUSLARARASI POSTA SANATI SERGİLERİNİN üçüncüsünü Grafik Bölümümüzün desteği ve Fakültemiz adına POMO III (2021) başlığı altında Postmodern temalı olarak gerçekleştirmek istiyoruz.

 

Uluslararası olarak faaliyet gösteren ve 2019 yılında fakültemiz Grafik Bölümü adına yapılan, 35 Ülke ve 920 katılımcının 2000 üzerinde; 2020 yılında fakültemiz adına gerçekleştirdiğimiz, 45 ülke ve 685 sanatçının 850 sanatsal çalışmasıyla katılımın sağlandığı PO-MO Posta Sanatı Sergileri mail art dünyasında ve bilimsel/sanatsal makalelerde yerini almış ulusal ve uluslararası posta sanatı kapsamında kendisine önemli bir yer edinmiştir.

 

Dada ve Fluxus hareketlerinin bir türü olarak; herkese kapılarını açan, farklı kültür ve sanat türlerini bir araya getiren Mail Art (Posta Sanatı), günümüz sanatının içinde önemli yere sahip olan, “posta yoluyla” katılım esasına dayanan bir dünya sanatıdır. Posta sanatı, küçük boyutlu işlerin genellikle kağıt üzerinde farklı teknikler kullanımıyla yapılan, geleneksel posta yoluyla tüm dünyanın birbiriyle paylaşım yapabildiği bir platformdur. Posta sanatı, yaş, cinsiyet, kültür ve çoğu zaman teknik ayırt etmeksizin sanatçıların olduğu gibi sanatla ilgili her insanın da katılabileceği bir etkinlik türüdür.

 

1960 sonrası etkisini gösteren, modernizmin kimi katı, sanatsal tutumlarına karşı eleştiriler getiren postmodernizm; sanatsal açıdan bakıldığında kuralları ve rolleri değiştiren, çoğulcu/eklektik bir yapıya sahip bir algı/ifade biçemi olarak tanımlamamız mümkündür. Postmodernizm bir “özgürlük” alanıdır. Posta sanatının ruhuyla birebir örtüşen postmodern düşün bu nedenden dolayı her yıl olduğu gibi bu yıl da projemizin ana teması/konusu olarak belirlenmiştir.

 

Covid-19 pandemisi nedeniyle zor zamanlar geçirdik ve geçiriyoruz. Po-Mo 2020 etkinliğini pandemiden dolayı sanal ortamda gerçekleştirmek zorunda kaldık. Umarım bu yıl P0-MO III sergisini fiziksel ortamda sanat izleyicileriyle buluşturabiliriz. Umarım bu yıl herkes için güzel, sağlıklı ve sanat dolu bir yıl olur. Hepinize sanat dolu sağlıklı yıllar diliyorum. Sevgiyle kalın…

 

Hikmet ŞAHİN

Küratör

 

Hello,
We want to realize the third PO-MO (POSTMODERN) INTERNATIONAL POSTMODERN EXHIBITIONS, which have been ongoing since 2019 and traditionally held every year, under the title of POMO III (2021) on behalf of our Faculty with the support of our Graphic Department.

More than 2000 participants from 35 countries and 920 participants, operating internationally and held on behalf of our faculty Graphics Department in 2019; PO-MO Postal Art Exhibitions, which we organized on behalf of our faculty in 2020, participated in 850 artistic works of 45 countries and 685 artists, and took place in the mail art world and scientific / artistic articles and gained an important place within the scope of national and international postal art.

As a type of Dada and Fluxus movements; Mail Art, which opens its doors to everyone and brings together different types of culture and art, is a world art that has an important place in today's art and is based on the principle of "mail" participation. Postal art is a platform where small-sized works are made using different techniques, usually on paper, and the whole world can share with each other via traditional mail. Postal art is a type of activity that artists, regardless of age, gender, culture and often technique, can participate in, as well as anyone interested in art.

Postmodernism, which shows its influence after 1960 and criticizes some of the rigid artistic attitudes of modernism; From an artistic point of view, it is possible to define it as a perception / expression style with a pluralistic / eclectic structure that changes the rules and roles. Postmodernism is a field of "freedom". For this reason, the postmodern thought, which exactly coincides with the spirit of postal art, has been determined as the main theme / subject of our project this year as every year.

We have had and are going through hard times due to the Covid-19 pandemic. We had to perform the Po-Mo 2020 event in a virtual environment due to the pandemic. I hope this year we can bring the P0-MO III exhibition together with the art audience in a physical environment. I hope this year will be a beautiful, healthy and artistic year for everyone. I wish you all a healthy year full of art. Stay with love…

Hikmet ŞAHİN
Curator

 

KATILIM ŞARTLARI

 

Serginin teması/konusu Postmoderndir.

Sergiye katılım ulusal ve uluslararası herkese açıktır.

Jüri, geri gönderim, katılım ücreti yoktur.

Her katılımcı en fazla bir eserle sergiye katılabilir.

Eser uygulama tekniği serbesttir. Çalışmalar kağıt/karton üzerine iki boyutlu olarak yapılmalı ve A4 (21x29,7cm) boyutunu geçmemelidir.

Eserler kartpostal ya da zarf içerisinde gönderilebilir. Gönderilen zarf ya da kartpostal üzerinde posta pulu olması tercihimizdir.

Sergiye katılım geleneksel posta yoluyla yapılacaktır. Elektronik ortamdan gönderilen dijital eserler kabul edilmeyecektir.

Irkçı, fanatik, pornografik, cinsiyet ayrımcılığı içeren eserler sergiye dahil edilmeyecektir.

Eserleri sergilenen katılımcılara Katılım Belgesi, Katılım Listesi, E-katalog dijital olarak hazırlanacak ve resmi sitesinde yayınlanacaktır (www.mailartexhibition.org). İlgili belgeler sergileme sonrası duyurulacak tarihten sonra yayınlanacaktır.

Eserler sergilendikten sonra Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arşivine dahil edilecektir. Gönderilen çalışmaların yayın, sergileme ve kullanım hakları Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine ait olacaktır. Gönderilen çalışmalar ticari bir meta olarak kullanılmayacaktır.

Sergiye katılan tüm katılımcılar, eserlerinin ticari değeri olmadığı kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcılar çalışmalarının arkasına büyük harflerle katılımcının Adı ve Soyadı, Eserin Adı, Tekniği, Boyutları ve Yılı, Ülke, Adres, E-posta varsa; facebook, instagram, web sitesi gibi iletişim sağlanabilecek bilgileri eklemelidirler.

Sergi tarihi 2021 Eylül ayı içerisinde planlanmaktadır. Pandemi koşullarına göre serginin şekline karar verilecektir. Tam tarih ve sergi gösterim şekli son katılım tarihinden sonra resmi siteden duyurulacaktır.

PO-MO III etkinliğine ait, son katılım tarihi, sergileme tarihi ve yeri gibi etkinlikle ilgili bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenebilir.

Sergilenmeye hazır eserlerin aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir:

Hikmet ŞAHİN

“PO-MO III POSTA SANATI SERGİSİ,

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,

42130, Selçuklu, Konya / TÜRKİYE

 

Posta yoluyla oluşabilecek gecikme, hasar ve kayıplardan sorumluluk kabul edilemez.

Tüm katılımcılarımıza şimdiden çok teşekkür ederiz.

 

PARTICIPATION CONDITIONS​

The theme / subject of the exhibition is Postmodern.

Participation in the exhibition is open to all national and international artists.

There is no jury, return or participation fee.

Each participant can participate in the exhibition with at most one artwork.

Artwork application technique is free. The artworks should be done in two dimensions on paper / cardboard and should not exceed A4 (21x29.7cm) size.

Artworks can be sent in postcards or envelopes. It is our preference to have a postage stamp on the envelope or postcard sent.

Participation in the exhibition will be done by traditional mail. Digital artworks sent electronically will not be accepted.

Artworks containing racist, fanatic, pornographic, and gender discrimination will not be included in the exhibition.

Participation Certificate, Participation List, E-catalog will be prepared digitally and published on the official website (www.mailartexhibition.org). Relevant documents will be published after the date to be announced after the exhibition.

After the artworks are exhibited, they will be included in the archive of Selcuk University Faculty of Fine Arts. The publication, exhibition and usage rights of the submitted artworks will belong to Selcuk University Faculty of Fine Arts. Submitted artworks will not be used as a commercial commodity.

All exhibitors participating in the exhibition are deemed to have accepted that their artwork has no commercial value.

Participants write on the back of their artwork in capital letters, if there is the name and surname of the participant, the name of the artwork, its technique, dimensions and year, country, address, e-mail; They should add contact information such as facebook, instagram, website.

The exhibition date is planned for September 2021. The shape of the exhibition will be decided according to the pandemic conditions. The exact date and exhibition display method will be announced on the official site after the deadline.

Information about the PO-MO III event, such as the last participation date, exhibition date and place, can be rearranged if necessary.

The artworks ready to be exhibited must be sent to the following address

Hikmet ŞAHİN

“PO-MO III POSTA SANATI SERGİSİ,

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,

42130, Selçuklu, Konya / TÜRKİYE

No liability can be accepted for delays, damages and losses that may occur by mail.

We would like to thank all our participants in advance.

ONURSAL BAŞKAN /HONORARY PRESIDENT

Prof. Dr. Metin AKSOY (Rektör / Rector)

 

BAŞKAN / PRESIDENT

Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN (Dekan / Dean)

 

DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE

Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN (Dekan / Dean)

Prof. Dr. Harun Hilmi POLAT (Bölüm Başkanı / Head of Department)

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Hikmet ŞAHİN

 

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Ali Atıf POLAT

Prof. Dr. Emet Egemen ASLAN

Prof. Dr. Orhan CEBRAİLOĞLU

Prof. Dr. İlham ENVEROĞLU

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Birsen LİMON

TANITIM/TASARIM KURULU / PROMOTION / DESIGN BOARD

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Hikmet ŞAHİN

Dr. Öğrt. Üyesi Alper Raif İPEK

 

SERGİLEME KURULU / EXHIBITION BOARD

Lecturer / Öğrt. Gör. Sema YILDIRIM

Research Assistant / Arş. Gör. Pembe AKTÜRK

 

KÜRATÖR / CURATOR

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Hikmet ŞAHİN

ETKİNLİK TARİHİ ve YERİ

KATILIM TARİHLERİ:  01 Nisan-30 Haziran 2021 (Geleneksel Posta Yoluyla)

SERGİ TARİHİ: 01-30 Eylül 2021

SERGİ YERİ: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

Not: Katılım Tarihleri, Sergi Tarihi, Sergi yeri vb. bilgiler pandemi koşullarına göre yeniden düzenlenebilir. 

PO-MO III ULUSLARARASI POSTA SANATI ETKİNLİĞİ Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi adına Grafik Bölümü'nün desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

EVENT DATE AND PLACE

PARTICIPATION DATES: 01 April-30 June 2021 (Via Traditional Mail)

EXHIBITION DATE: 01-30 September 2021

EXHIBITION PLACE: Selcuk University Faculty of Fine Arts Exhibition Hall

Note: Participation Dates, Exhibition Date, Exhibition location etc. information can be rearranged according to pandemic conditions.

PO-MO III INTERNATIONAL POSTAL ART EVENT is held on behalf of Selcuk University Faculty of Fine Arts with the support of the Graphic Department.

turkey-logo-4.png
İİİ.png
selcuk_universitesi_logo.png

GÜNCEL HABERLERİ ALMAK İÇİN LÜTFEN E-POSTANIZI EKLEYİN! / PLEASE ADD YOUR E-MAIL TO GET CURRENT NEWS! 

E-Postanızı eklediğiniz için teşekkür ederiz! / Thanks for submitting!