top of page

KATILIM BİTMİŞTİR! / PARTICIPATION IS OVER!

Etkinliğimizin katılım süresi bitmiştir. 

28 Haziran itibariyle gönderilen eserler yayınlanmaya devam edecektir. 

Sergimizin 2024 Ekim ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır. İlgili duyurular sosyal medya ve web sitemizden yayınlanacaktır.

Katılım Listesi, Belgesi ve e-katalog sergi sonrası düzenlenecek ve dijital olarak yayınlanacaktır.

Gönderilen eserleri görmek için lütfen Facebook, Instagram ve galerimizi ziyaret ediniz. (@mailartexhibition)

KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

SERGİ AÇILIŞ TARİHİ: 01 EKİM 2024 / SALI / SAAT: 14:00 SERGİ TARİHLERİ: 01-31 EKİM 2024

SERGİ YERİ: SELÇUK ÜNIVERSITESI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESI SERGİ SALONU / SELÇUKLU / KONYA / TÜRKİYE

The participation period for our event has ended.

Works submitted as of June 28 will continue to be published.

Our exhibition is planned to be held in October 2024. Relevant announcements will be published on social media and our website.

Participation List, Certificate and e-catalog will be prepared after the exhibition and published digitally.

To see the submitted works, please visit Facebook, Instagram and our gallery. (@mailartexhibition)

THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION.

441887275_781671587506412_2517584356394605889_n.jpeg
449119167_781670940839810_7309724230971868078_n.jpeg

EXHIBITION OPENING DATE: 01 OCTOBER 2024 / TUESDAY / TIME: 14:00 EXHIBITION DATES: 01-31 OCTOBER 2024
EXHIBITION LOCATION: SELÇUK UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS EXHIBITION HALL / SELÇUKLU / KONYA / TÜRKİYE

MAIL ART AND POSTMODERNISM

 

Postmodernism is generally defined as a cultural, intellectual and artistic approach that emerged in the second half of the 20th century. This approach emerged as a reaction against modernism and took a stance against its strict rules, universal truths and integrity. One of the main characteristics of postmodernism is the rejection of any grand narrative, universal reality and fixed categories. Postmodernism includes features such as heterogeneity, polyphony, diversity and the fragmentation of metanarratives.

 

Mail art is an art movement in which works of art are shared via mail. It gained popularity in the mid-20th century, especially from the 1950s onwards. Mail art was born as a reaction against the institutional structure of art and adopted an approach aimed at democratizing art. Artworks are circulated and shared between artists around the world, often via mail.

 

“The aim of mail art, an activity shared by many artists around the world, is to establish an aesthetic communication between artists and ordinary people in every corner of the world, to take their work outside the structures of the art market and outside traditional spaces and institutions: of words and signs, of texts and colors.” It is a free language of communication in which it acts as tools for direct and direct interaction.” - Loredana Parmesan

 

Postmodernism and mail art both involve a resistance to traditional norms and question the boundaries of art and culture. Postmodernism includes elements such as the rejection of hierarchy in art, the acceptance of multiple perspectives, and the challenge of traditional categories. Mail art, on the other hand, offers an approach that opposes the commercialization of art, advocates the democratization of art, and encourages sharing art with a wide audience.

 

Both movements were supported by important artists and figures in their time. Postmodernism and mail art are important movements that have been influential in the art world in various periods and question the nature of art and emphasize diversity.

POSTA SANATI VE POSTMODERNİZM

Postmodernizm, genellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bir kültürel, entelektüel ve sanatsal bir yaklaşım olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, modernizme karşı bir tepki olarak ortaya çıktı ve onun sıkı kurallarına, evrensel gerçeklere ve bütünlüğe karşı duran bir duruş sergiledi. Postmodernizmin temel özelliklerinden biri, her türlü büyük anlatının, evrensel gerçekliğin ve sabit kategorilerin reddedilmesidir. Postmodernizm, heterojenlik, çokseslilik, çeşitlilik ve meta-anlatıların parçalanması gibi özellikleri içerir.

 

Posta sanatı (Mail Art) ise posta yoluyla sanat eserlerinin paylaşıldığı bir sanat hareketidir. 20. yüzyılın ortalarında, özellikle 1950’lerden itibaren popülerlik kazanmıştır. Posta sanatı, sanatın kurumsal yapısına karşı bir tepki olarak doğdu ve sanatı demokratikleştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımı benimsedi. Sanat eserleri genellikle posta yoluyla dünya genelinde sanatçılar arasında dolaştırılır ve paylaşılır. 

 

“Dünya çapında pek çok sanatçı tarafından paylaşılan bir etkinlik olan posta sanatının amacı, dünyanın her köşesindeki sanatçılar ve sıradan insanlar arasında estetik bir iletişim kurmak, çalışmalarını dünyanın yapılarının dışına çıkarmaktır. sanat piyasası ve geleneksel mekanların ve kurumların dışında: kelimelerin ve işaretlerin, metinlerin ve renklerin doğrudan ve doğrudan bir etkileşim için araçlar gibi davrandığı özgür bir iletişim dilidir.” - Loredana Parmesan

 

Postmodernizm ve posta sanatı, her ikisi de geleneksel normlara karşı bir direnişi içerir ve sanatın ve kültürün sınırlarını sorgular. Postmodernizm, sanatta hiyerarşinin reddi, çoklu perspektiflerin kabul edilmesi ve geleneksel kategorilere meydan okuma gibi unsurları içerir. Posta sanatı ise sanatın ticarileşmesine karşı duran, sanatın demokratikleştirilmesini savunan ve sanatın geniş bir izleyici kitlesiyle paylaşılmasını teşvik eden bir yaklaşım sunar.

 

Her iki hareket de zamanlarında önemli sanatçılar ve figürler tarafından desteklenmiştir. Postmodernizm ve posta sanatı, sanat dünyasında çeşitli dönemlerde etkili olmuş ve sanatın doğasını sorgulayan, çeşitliliği vurgulayan önemli akımlardır.

GÜNCEL HABERLERİ ALMAK İÇİN LÜTFEN E-POSTANIZI EKLEYİN! / PLEASE ADD YOUR E-MAIL TO GET CURRENT NEWS! 

E-Postanızı eklediğiniz için teşekkür ederiz! / Thanks for submitting!

bottom of page